lv

220 BIRŽAS cena

Šis risinājums ir optimāla izvēle, ja

 • Tu nevēlaties pārmaksāt par elektroenerģijas faktisko cenu,
 • Tu vēlies viscaurspīdīgāko iepirkšanas mehānismu.

220 Enerģija darbosies kā Tavs brokeris un iegādāsies elektroenerģiju biržā, par pakalpojumu piemērojot tikai 0.00411 EUR/kWh(ar PVN), kur viena kilovatstundas cena tiek noteikta pēc NordPool (NP) biržas vidējās svērtās cenas Latvijas reģionā.

Vidējā svērtā cena tiek aprēķināta, Klienta katras stundas patēriņu pielīdzinot attiecīgās stundas cenai biržā. Lielākajai daļai Latvijas mājsaimniecību nav automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas skaitītāju, kas ļautu redzēt faktisko patēriņu pa stundām, tāpēc, lai aprēķinātu stundu patēriņu šādā situācijā, Sadales Tīkls piemēro tipveida grafikus.  Tas nozīmē, kamēr nav uzstādīts „viedais skaitītājs”, vienas kilovatstundas vidējā svērtā cena būs vienāda visiem klientiem, neatkarīgi no patēriņa.

Biržas cenām var sekot līdzi šeit. Tās tiek noteiktas nākamās dienas katrai stundai, pēc pieprasījuma un piedāvājuma attiecīgajā reģionā, līdz iepriekšējās dienas plkst. 14:30. Ievērībai, biržā cenas tiek norādītas EUR/MWh (1 megavatstunda ir atbilstoša 1000 kilovatstundām)

Līgums tiek noslēgts un ir spēkā uz nenoteiktu laiku, un to var izbeigt jebkurā laikā, bez līguma laušanas maksas.

 

SLĒGT LĪGUMU

 

Turpmāk Tavs rēķins par elektroenerģiju sastāvēs:

Elektroenerģijas cena:
NP vidējā svērtā cena* 0.04816
Maksa par pakalpojumu 0.00340
Citi pakalpojumi:
Maksa par elektroenerģijas piegādi 0.04408
Obligātās iepirkuma komponentes 0.01474
PVN 0.02248
Summa EUR par 1kWh 0.12954
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu** 1.50EUR
Jaudas komponente*** 0.88EUR

 

*NP pēdējo 12 mēnešu vidējā svērtā cena

**Norādīts S1 mājsaimniecību tarifs – vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A. Ja Jums ir cits pieslēguma veids, tad informāciju par izmaksām var atrast šeit.
*** Norādīts vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A. Ja Jums ir cits pieslēguma veids, tad informāciju par izmaksām var atrast šeit.

Summa par patērētām 100kWh – 15.33 EUR

 

LĪGUMA NOSACĪJUMI

 • LĪGUMA TERMIŅŠ: līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
 • LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANAS MAKSA: NAV;
 • LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA: Saskaņā ar Elektroenerģijas tirdzniecības līguma noteikumu 5.5.punktu “Klients ir tiesīgs izbeigt Līgumu, paziņojot rakstveidā Tirgotājam 30 dienas iepriekš un samaksājot Līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksu, ja tāda ir piemērojama.”
 • Ja Līgums noslēgts, izmantojot distances saziņas līdzekļus, Klientam ir tiesības atteikties no Līguma 14 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Informācijai par atteikumu ir jābūt rakstiskā formā, jānosūta uz e-pastu info@220energija.lv. Vēlams izmantot līguma atteikuma veidlapu.

NORĒĶINU KĀRTĪBA

 • NORĒĶINI TIEK BALSTĪT UZ RĒĶINIEM, kas tiek izrakstīti balstoties uz faktisko patēriņu.
 • SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NODOŠANAKlients iesniedz informāciju par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem no tekošā mēneša 27.datuma līdz nākamā mēneša 3.datumam:
  • e-st.lv portālā, autorizējoties ar e-ID vai i-bankas palīdzību.
 • RĒĶINU APMAKSAS DATUMS: 14dienas no rēķina izrakstīšanas datuma
 • Ikmēneša rēķinus bez maksas nosūtām uz Klienta e-pastu vai pēc Klienta vēlmes, papīra rēķinu pa pastu, piemērojot atsevišķu samaksu 1 EUR par rēķinu.