lv

220 GARANTĒTĀ cena apjomīgiem patērētājiem

Šis risinājums ir optimāla izvēle, ja

 • Tu vēlies nemainīgu un garantētu cenu uz 12 mēnešiem;
 • Tavs kopējais patēriņš mēnesī ir vairāk kā 800 kWh;

Līgums tiek noslēgts un stājas spēkā no 2020.gada 1.marta līdz 2021.gada 28.februārim.

SLĒGT LĪGUMU

Ja izvēlēsies šo cenu plānu, tad kopējās izmaksas par 1kWh būs sekojošas:

Elektroenerģijas cena 0.04827
Sistēmas operatora tarifs 0.04408
Obligātās iepirkuma komponentes 0.01474
PVN 0.02179
Summa EUR par 1kWh 0.12556
 Maksa par pieslēguma nodrošināšanu* 1.50EUR
Jaudas komponente** 0.88EUR

Fiksēta mēneša maksa 2.40 EUR

*Norādīts S1 mājsaimniecību tarifs – vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A. Ja Jums ir cits pieslēguma veids, tad informāciju par izmaksām var atrast šeit.

** Norādīts vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A. Ja Jums ir cits pieslēguma veids, tad informāciju par izmaksām var atrast šeit.

Summa par patērētām 100kWh – 17.34 EUR

Summa par patērētām 1000kWh – 130.34 EUR

 

LĪGUMA NOSACĪJUMI

 • LĪGUMA TERMIŅŠ: līgums tiek noslēgts uz 12 mēnešiem;
 • LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANAS MAKSA: 15EUR, kas pēc katriem 3 mēn.samazinās par 25%;
 • LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA: Saskaņā ar Elektroenerģijas tirdzniecības līguma noteikumu 5.5.punktu “Klients ir tiesīgs izbeigt Līgumu, paziņojot rakstveidā Tirgotājam 30 dienas iepriekš un samaksājot Līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksu, ja tāda ir piemērojama.”
 • Ja Līgums noslēgts, izmantojot distances saziņas līdzekļus, Klientam ir tiesības atteikties no Līguma 14 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Informācijai par atteikumu ir jābūt rakstiskā formā, jānosūta uz e-pastu info@220energija.lv. Vēlams izmantot līguma atteikuma veidlapu.

NORĒĶINU KĀRTĪBA

 • NORĒĶINI TIEK BALSTĪT UZ RĒĶINIEM, kas tiek izrakstīti balstoties uz faktisko patēriņu.
 • SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NODOŠANAKlients iesniedz informāciju par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem no tekošā mēneša 27.datuma līdz nākamā mēneša 3.datumam:
  • e-st.lv portālā, autorizējoties ar e-ID vai i-bankas palīdzību.
 • RĒĶINU APMAKSAS DATUMS: 14dienas no rēķina izrakstīšanas datuma
 • Ikmēneša rēķinus bez maksas nosūtām uz Klienta e-pastu vai pēc Klienta vēlmes, papīra rēķinu pa pastu, piemērojot atsevišķu samaksu 1 EUR par rēķinu.