lv

220 GARANTĒTĀ cena ar priekšapmaksu apjomīgiem patērētājiem

Šis risinājums ir optimāla izvēle, ja

 • Tu vēlies nemainīgu un garantētu cenu uz 12 mēnešiem;
 • Tavs kopējais patēriņš mēnesī ir vairāk kā 500 kWh;
 • Priekšapmaksa paredz vēl zemāku cenu par 1 kWh.

Priekšapmaksa ļauj samazināt 220Enerģija operatīvās izmaksas un ieguvumus dalīt ar Klientu, piedāvājot mazāku maksu par tirgotāja pakalpojumu. Norēķini tiek veikti, pamatojoties uz priekšapmaksu, kas tiek aprēķināta ņemot vērā vēsturiskos vid.mēneša patēriņa datus. Priekšapmaksas rēķinā tiek iekļauta samaksa par elektroenerģiju, sistēmas operatora sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem, obligātā iepirkuma komponentēm un citiem pakalpojumiem, kā arī nodokļi.

Līgums tiek noslēgts un stājas spēkā no 2020.gada 1.marta līdz 2021.gada 28.februārim.

SLĒGT LĪGUMU

Ja izvēlēsies šo cenu plānu, tad izmaksas par 1kWh būs sekojošas:

Elektroenerģijas cena 0.04797
Maksa par elektroenerģijas piegādi 0.04408
Obligātās iepirkuma komponentes 0.01474
PVN 0.02173
Summa EUR par 1kWh 0.12520
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu* 1.50EUR
Jaudas komponente** 0.88EUR

Fiksēta mēneša maksa 2.40EUR

*Norādīts S1 mājsaimniecību tarifs – vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A. Ja Jums ir cits pieslēguma veids, tad informāciju par izmaksām var atrast šeit.

** Norādīts vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A. Ja Jums ir cits pieslēguma veids, tad informāciju par izmaksām var atrast šeit.

Summa par patērētām 100kWh – 17.30 EUR

Summa par patērētām 1000kWh – 129.98 EUR

 

LĪGUMA NOSACĪJUMI

 • LĪGUMA TERMIŅŠ: līgums tiek noslēgts uz 12 mēnešiem;
 • LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANAS MAKSA: 15EUR, kas pēc katriem 3 mēn.samazinās par 25%;
 • LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA: Saskaņā ar Elektroenerģijas tirdzniecības līguma noteikumu 5.5.punktu “Klients ir tiesīgs izbeigt Līgumu, paziņojot rakstveidā Tirgotājam 30 dienas iepriekš un samaksājot Līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksu, ja tāda ir piemērojama.”
 • Ja Līgums noslēgts, izmantojot distances saziņas līdzekļus, Klientam ir tiesības atteikties no Līguma 14 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Informācijai par atteikumu ir jābūt rakstiskā formā, jānosūta uz e-pastu info@220energija.lv. Vēlams izmantot līguma atteikuma veidlapu.

NORĒĶINU KĀRTĪBA

 • NORĒĶINI TIEK BALSTĪT UZ RĒĶINIEM, kas tiek izrakstīti balstoties uz faktisko patēriņu.
 • SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NODOŠANAKlients iesniedz informāciju par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem no tekošā mēneša 27.datuma līdz nākamā mēneša 3.datumam:
  • e-st.lv portālā, autorizējoties ar e-ID vai i-bankas palīdzību.
 • RĒĶINU APMAKSAS DATUMS: 14dienas no rēķina izrakstīšanas datuma
 • Ikmēneša rēķinus bez maksas nosūtām uz Klienta e-pastu vai pēc Klienta vēlmes, papīra rēķinu pa pastu, piemērojot atsevišķu samaksu 1 EUR par rēķinu.