lv

Elektroenerģijas piegādes (tirdzniecības) līguma noteikumi

Vispārējie noteikumi

  • Šie elektroenerģijas līguma vispārīgie noteikumi (turpmāk – „noteikumi”) regulē elektroenerģijas tirdzniecību starp 220 Enerģija SIA (turpmāk – „Tirgotājs”) un Lietotāju (turpmāk – „Lietotājs”).
  • Tirgotājs un Lietotājs šajos noteikumos kopā un/vai atsevišķi saukti „Puses” un/vai „Puse”.
  • Noteikumi ir starp Tirgotāju un Lietotāju noslēgtā elektroenerģijas līguma neatņemama sastāvdaļa, neatkarīgi no tā, vai noteikumi Līgumam ir pievienoti vai nē. Tirgotājs publicē noteikumus savā mājas lapā (220energija.lv).
  • Saskaņā ar noslēgto elektroenerģijas līgumu Tirgotājs pārdod un Lietotājs pērk nepieciešamo elektroenerģiju patēriņa vietās, par kurām vienojušies, atbilstoši noteiktajam laika periodam.
  • Elektroenerģijas piegādi patēriņa vietā organizē un par sistēmas pakalpojuma kvalitāti atbild tikai patēriņa vietas sistēmas operators.
  • Noslēdzot šo līgumu, Puses vienojas, ka visi šajos noteikumos minētie ziņojumi, apstiprinājumi, rēķini vai citi ziņojumi, kas tiks nosūtīti elektroniski pa e-pastu un elektroniskā datu pārraides metodē, ir Pusēm ir juridiski saistoši.
  • Noslēdzot elektroenerģijas līgumu, Lietotājs pilnvaro Tirgotāju saņemt no sistēmas operatora informāciju par sistēmas pakalpojumu līguma noslēgšanu un spēkā esamību, tostarp EIC-koda saņemšanai. Papildus tam Lietotājs pilnvaro Tirgotāju saņemt ikdienā no sistēmas operatora visu skaitītāju rādījumus un / vai patēriņa prognozes par Lietotāja patēriņa vietas(-u) mērījuma punktiem, un citu informāciju, kas nepieciešama līguma izpildīšanai.
  • Līgumā un tā pielikumos ietvertā informācija Līguma darbības laikā un pēc Līguma izbeigšanās ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām bez otras Puses iepriekš sniegtas rakstiskas piekrišanas.

 

 1. Definīcijas
  • Mērījumu punkts ir vieta, kur sistēmas operators mēra Lietotāja no sistēmas saņemto un /vai piegādāto elektroenerģiju.
  • Elektroenerģijas līgums ir starp Tirgotāju un Lietotāju noslēgtais elektroenerģijas piegādes (tirdzniecības) līgums kopā ar tā pielikumiem un citām neatņemamām sastāvdaļām (turpmāk – „Līgums”).
  • Norēķina periods ir laika posms, par kuru Tirgotājs Lietotājam piestāda rēķinu par patērēto elektroenerģiju. Kopumā norēķinu periods ir viens kalendārais mēnesis.
 1. Elektroenerģijas tirdzniecība un apjomu noteikšana
  • Tirgotājs pārdod Lietotājam visu no sistēmas saņemto elektroenerģiju.
  • No sistēmas saņemto elektroenerģijas daudzumu mēra un noteic Lietotāja mērījuma punkta sistēmas operators, saskaņā ar sistēmas pakalpojumu līgumu, kas noslēgts ar Lietotāju.
  • Tirgotājs piestāda rēķinu, pamatojoties uz elektroenerģijas patēriņa datiem, kas saņemti no sistēmas operatora.
 1. Elektroenerģijas cena
  • Tirgotājs pārdod Lietotājam elektroenerģiju par cenu, kas saskaņota ar Lietotāju un noteikta Līgumā.
  • Tirgotājs informē Lietotāju par elektroenerģijas cenas izmaiņām, kas saistītas ar Tirgotājam normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi (piemēram, elektroenerģijas nodokļa noteikšana vai izmaiņas, iemaksu valsts energoefektivitātes fondā noteikšana vai izmaiņas utml.).
  • Ja Lietotājs 15 kalendārās dienas laikā pirms noteiktā termiņa Līguma beigām nav noslēdzis ar Tirgotāju jaunu Līgumu, tiek uzskatīts, ka Līgums tiek izbeigts pēc Līguma Pielikuma Nr.1 noteiktā termiņa.
  • Tirgotājs vismaz 6 nedēļas iepriekš informē Lietotāju par tirdzniecības perioda beigām, izņemot gadījumus, ja tirdzniecības periods ir īsāks par sešām nedēļām.
 1. Norēķini
  • Tirgotājs nosūta Lietotājam rēķinu par Lietotāja norēķinu periodā no tīkla saņemto elektroenerģiju uz Lietotāja e-pasta adresi ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 12.datumam vai 2 dienu laikā pēc patēriņa datu saņemšanas no sistēmas operatora. Pēc Lietotāja pieprasījuma rēķins papīra formātā tiek nosūtīts uz Lietotāja norādīto adresi, ja Lietotājs, slēdzot līgumu, ir izvēlējies šādu norēķina veidu par papildu samaksu. Puses akceptē elektronisko rēķinu un uz e-pastu izsūtīto rēķinu līdzvērtīgi papīra formātā nosūtītam rēķinam.
  • Lietotājs apmaksā Tirgotāja izsniegto rēķinu un citus no Līguma izrietošus maksājumus līdz rēķinā norādītajam datumam, norādot Klienta ID numuru. Rēķins tiek uzskatīts par apmaksātu, ja rēķinā norādītā kopējā summa ir ieskaitīta Tirgotāja bankas kontā.
  • Ja Lietotājs no Tirgotāja nav saņēmis rēķinu noteiktā termiņā vai nepiekrīt tā saturam, par šo viņš nekavējoties informē Tirgotāju. Ja Lietotājs nav informējis Tirgotāju līdz kārtējā mēneša 15.datumam par iepriekšējā norēķin uperioda nesaņemto rēķinu, tiek pieņemts, ka Lietotājs ir saņēmis rēķinu noteiktā laikā, un viņam nav pretenziju par rekina norādītajiem datiem.
  • Apmaksas kavējuma gadījumā Tirgotājam ir tiesības pieprasīt nokavējuma procentus. Nokavējuma procentus par maksājumu kavēšanu aprēķina no sekojošās kalendārās Dienas pēc termina 0,15% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu. Apmaksājot rēķinus daļēji, par pirmkārt samaksāto uzskata nokavējuma procentus un ar parāda piedziņu saistītos izdevumus, ja tie ir radušies, un tikai tad pamatparādu, pie tam, agrāk piedzītās summas uzskata par apmaksātām pirms vēlāk piedzītām summām. Lietotājs apņemas samaksāt arī parāda piedziņas izmaksas, ieskaitot ar inkaso pakalpojumu izmantošanu trešajām personām samaksātās saprātīgas maksas.
  • Tirgotājs un Lietotājs var vienoties, ka norēķini notiks ar priekšapmaksas maksājumu. Ar Lietotāja veiktajiem priekšapmaksas maksājumiem veic norēķinu par Lietotājam pārdoto elektroenerģiju nākamajos norēķinu periodos.
  • Izņēmuma gadījumā Tirgotājam ir tiesības pieprasīt no Lietotāja priekšapmaksu (avansu) mēneša vidējā maksājuma apmērā, ja Lietotājs kavē rēķina maksājumu vairāk kā 30 kalendārās dienas, vai Tirgotājam ir pamatots iemesls domāt par Lietotāja nepietiekamu maksātspēju (tai skaitā Lietotāja likvidācijas vai reorganizācijas (ja reorganizācijas plānā ir paredzēta likvidācija) gadījumā).
  • No Lietotāja samaksātā avansa maksājuma Tirgotājs varatskaitītvisus maksājumus, ieskaitot nokavējuma procentus un maksājumuparparādu piedziņu, jaLietotājs nepilda no Līguma izrietošās saistības.
  • Līgumam izbeidzoties, Tirgotājs 30 kalendāro dienu laikā atgriež Lietotāja samaksāto priekšapmaksas summu, no kuras atskaitīta summa par Lietotāja patēriņa vietas mērījuma punktā patērēto elektroenerģiju.
 1. Lietotāja tiesības un pienākumi
  • Lietotājam ir tiesības pieprasīt no Tirgotāja Līguma vai šo noteikumu pārkāpšanas ar atbilstošu pārkāpumu gadījumā viņam tiešo materiālo zaudējumu atlīdzināšanu. Tirgotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Tirgotājs nevienā gadījumā nav atbildīgs par Lietotāja nesaņemto peļņu sakarā ar Līguma pārkāpšanu. Tirgotājs nav atbildīgs par to, ja Lietotājs nevar patērēt elektroenerģiju no sistēmas operatora darbības izrietošu iemeslu dēļ. Tirgotājs nav atbildīgs par piegādātas elektroenerģijas piegādes kvalitāti.
  • Lietotājs maksā Tirgotājam par patērēto elektroenerģiju atbilstoši vienošanās cenai un sistēmas operatora noteiktajam apjomam rēķinā norādītajā datumā.
  • Lietotājs saprātīgā laika periodā informē Tirgotāju par nodomu būtiski mainīt no sistēmas saņemamas elektroenerģijas daudzumu un /vai patēriņa profilu, vai ja sistēmas operators instalē patēriņa vietā stundas mērījumu.
  • Lietotājs iesniedz Tirgotājam tā pieprasīto informāciju, ieskaitot informāciju par Lietotāja elektroenerģijas patēriņa modeļiem, kas ir nepieciešami, lai izpildītu no Līguma un noteikumiem izrietošās saistības.
  • Lietotājs 5 dienas iepriekš informē Tirgotāju par savas kontaktinformācijas maiņu un sistēmas Līguma beigšanu vai tā ierosinātu pārtraukšanu.
  • Lietotājam ir tiesības pieprasīt no Tirgotāja rēķinu papīra formātā, un šajā gadījumā Tirgotājs nosuta rēķinu Lietotājam pa pastu par papildu samaksu. Cenas ir publicētas cenrādī, kas ir pieejams tīmeklī 220energija.lv.
 1. Tirgotāja tiesības un pienākumi
  • Tirgotājam ir tiesības vienpusēji grozīt noteikumus. Noteikumu izmaiņas attiecas uz visiem grozījumiem, spēkā esošiem līgumiem un pēc modifikācijas noslēdzamiem līgumiem. Par noteikumu izmaiņām lietotājiem tiek paziņots 30 dienas pirms tās stājas spēkā, norādot to izrakstītajā rēķinā un mājas lapā: 220energija.lv.
  • Tirgotājam ir tiesības apstrādāt Lietotāja personiskos datus no Līguma un noteikumiem izrietošu saistību pildīšanai.
  • Ja Lietotājs noteiktajā termiņā ir kavējis rēķina apmaksu par vismaz 10 dienām pēc samaksas termiņa beigām, Tirgotājs nosūta Lietotājam rakstisku brīdinājumu par elektroapgādes pārtraukšanu. Tirgotājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt elektroenerģijas piegādi attiecīgajai Patēriņa vietai, ja Lietotāja saistību neizpilde turpinās 20 dienas pēc minētā brīdinājuma nosūtīšanas. Elektroenerģijas piegāde tiek atjaunota 5 dienu laikā pēc tam, kad Tirgotājs ir saņēmis maksājumus pilnā apmērā. Tirgotājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu attiecīgajai Patēriņa vietai, ja Lietotājs nepilda saistības pēc elektroenerģijas piegādes pārtraukšanas.
 1. Elektroenerģijas līguma slēgšana, grozīšana un izbeigšana
  • Līgums stājas spēkā ar slēgšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteiktajam datumam vai līdz Līguma izbeigšanai.
  • Līgums tiek slēgts rakstiskā veidā papīra formā.
  • Līgumu var grozīt tikai pēc pušu vienošanās, izņemot gadījumu, kas noteikts 7.1. punktā.
  • Tirgotājam ir tiesības izbeigt līgumu, ja:
   • Lietotājs kavē rēķina maksājumu, un neveic maksājumus brīdinājumā par elektroapgādes pārtraukšanu noteiktajos termiņos;
   • Lietotājs ir pārkāpis Līgumu vai šos noteikumus citā nozīmīgā veidā, un Tirgotāja dotā saprātīgā laikā nav pārkāpumu atlīdzinājis vai novērsis;
   • Lietotājam nav spēkā esoša līguma ar sistēmas operatoru;
   • Iestājas Līguma izpildes neiespējamība.
  • Noteikta termiņa Līgums beidzas, termiņam beidzoties, ja vien Puses nav noslēgušas jaunu līgumu par sadarbības turpināšanu.
  • Lietotājam ir tiesības izbeigt beztermiņa līgumu 30 dienas iepriekš. Tirgotāju maiņa var notikt tikai ar nākamā kalendārā mēneša 1.datumu.
  • Lietotājam ir tiesības izbeigt Līgumu, pamatojoties uz Tirgotāja sniegtu informāciju, kas minēta 4.2.punktā, par to paziņojot Tirgotājam 10 dienu laikā. Šādā gadījumā Līgums izbeidzams pēc 30 dienām no Tirgotāja paziņojuma saņemšanas dienas.
  • Noteikta termiņa Līgumu Lietotājs var izbeigt, līdz Līguma izbeigšanai samaksājot izbeigšanas maksu. Izbeigšanas maksa ir 20 % no atlikušās Līguma vērtības, ko rēķina pēc formulas: plānotais patēriņš x cena x 20 %. Ja noteikta termiņa Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz 4.2.punktu, šī punkta noteikumi netiek piemēroti.
  • Tirgotājs var izbeigt Līgumu pirms norunātā datuma vai neievērojot 30 dienu uzteikuma termiņu, ja Līgumā norādītajā adresē esošā patēriņa vieta ir atsavināta un Lietotājam tās lietošanai nav juridiska pamata, vai beidzies sistēmas pakalpojumu līgums, pamatojoties uz kuru noslēgts līgums par elektroenerģijas tirdzniecību. Šādā gadījumā ir piemērojami 8.8.punkta noteikumi.
  • Līguma izbeigšana neatbrīvo Lietotāju no pienākuma maksāt vēlākos rēķinus un citus maksājumus par izmantoto elektroenerģiju un sistēmas pakalpojumiem (ja Tirgotājs piestāda vienotu rēķinu) pirms Līguma izbeigšanas.
 1. Atbildība
  • Saistību pārkāpums, kas izriet no nepārvaramas varas apstākļiem, nav jāatlīdzina. Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai novērstu nepārvaramas varas apstākļus un to seku rašanos. Puses apņemas turpināt savas saistības, līdzko saistību šķēršļi ir novērsti.
  • Nepārvaramas varas apstākļi Pušu izpratnē ir, pirmkārt:
   • dabas katastrofas vai ārkārtēji laika apstākļi, ieskaitot stiprs lietus vai sniegputenis, vētra, pērkona negaiss, apledojumi utt.;
   • gadījumi, par kurām atbildīgas ir trešās personas un traucējumi tīmekļa vietnes 220energija.lv darbā, kas nav izraisīti no Tirgotāja apzinātas rīcības;
   • karš, streiks vai līdzīgi;
   • citi no Pusēm neatkarīgi faktori, kurus Puses nav spējušas ietekmēt vai saprātīgi nevarēja no Puses gaidīt, ka tā Līguma darbības laika šo faktu ņemtu vērā, vai to atturētu;
   • izmaiņas normatīvajos aktos vai tādu ierobežojumu noteikšana no trešajām personām, kas ierobežo vai būtiski apgrūtina elektroenerģijas tirdzniecību.
  •  Neviena Puse nav atbildīga par sistēmas pakalpojuma nodrošinājumā izraisītajiem traucējumiem vai sistēmas pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos. Atbilstošu atbildību regulē sistēmas pakalpojumu līgums un tā nosacījumi starp Lietotāju un sistēmas operatoru.
 1. Strīdu risināšana
  • Visus no Līguma un noteikumiem izrietošus strīdus Puses atrisina sarunu ceļā.
  • Jautājumus un pretenzijas par Līguma izpildi, kas izriet no elektroenerģijas piegādi regulējošiem tiesību aktiem, Lietotājs iesniedz Tirgotājam, izmantojot Līgumā norādīto kontaktinformāciju. Tirgotājs nodrošina atbildes sniegšanu Latvijas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.
  • Domstarpību gadījumā dokumenti tiek piemēroti sekojošā secībā: 1. Līgums, 2. Standarta noteikumi, 3. Elektroenerģijas cenas plāna nosacījumi, 3. Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
  • Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pusēm strīda risināšanai ir tiesības vērsties Latvijas tiesā pēc piekritības.