lv

Elektroenerģijas tirdzniecības līguma noteikumi (Standarta noteikumi)

1. Vispārējie jautājumi

1.1.         Šie elektroenerģijas tirdzniecības līguma noteikumi (turpmāk – „Noteikumi”) regulē elektroenerģijas tirdzniecību starp SIA „220 Enerģija” (turpmāk – „Tirgotājs”) un Klientu (turpmāk – „Klients”). Noteikumi ir starp Tirgotāju un Klientu noslēgtā elektroenerģijas tirdzniecības līguma (turpmāk – „Līgums”) neatņemama sastāvdaļa un ir pieejamiwww.220energia.lv.

1.2. Tirgotājs un Klients šajos noteikumos kopā un/vai atsevišķi saukti „Puses” un/vai „Puse”.

1.3. Tirgotājam ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus, ja ir veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, tādu ierobežojumu noteikšana no trešajām personām, kas ierobežo vai būtiski apgrūtina elektroenerģijas tirdzniecību, vai citi no Pusēm neatkarīgi faktori, kurus Puses nav spējušas ietekmēt, vai saprātīgi nevarēja no Puses gaidīt, ka tā Līguma darbības laikā šo faktu ņemtu vērā, vai to atturētu. Noteikumu izmaiņas attiecas arī uz jau noslēgtiem līgumiem. Par Noteikumu izmaiņām Klientam tiek paziņots vismaz 30 dienas iepriekš kopā ar rēķinu. Šādā gadījumā Klients ir tiesīgs atkāpties no līguma (bez līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksas, tai skaitā arī, ja līgums ir beztermiņa), ja nepiekrīt Noteikumu izmaiņām.

1.4. Visi Noteikumos minētie paziņojumi, piekrišanas, apstiprinājumi ir veicami rakstiski, izmantojot e-pastu, un ir Pusēm juridiski saistoši. Tirgotāja izrakstītais rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

2. Elektroenerģijas piegāde

2.1. Noslēdzot Līgumu, Klients pilnvaro Tirgotāju paziņot sistēmas operatoram par elektroenerģijas tirgotāja maiņu, kā arī saņemt no sistēmas operatora informāciju par Klienta saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem (tostarp enerģijas identifikācijas kodu (EIC) saņemšanai) un citu informāciju par Klientu, kas nepieciešama Līguma izpildei.

2.2. Saskaņā ar līgumu Tirgotājs pārdod un Klients pērk visu nepieciešamo elektroenerģiju Patēriņa vietās ņemot vērā Līguma pielikumu Nr.1. Elektroenerģijas tirdzniecība ietver Klienta apkalpošanu ar elektroenerģijas tirdzniecību saistītos jautājumos, izņemot jautājumus, kas saistīti ar sistēmas pakalpojumiem, vai sadali (piemēram, pārtraukumu plānošanu un īstenošanu, lai veiktu elektrotīkla remonta darbus, elektrotīkla avārijas vai bojājumu reģistrēšanu un novēršanu un komercuzskaites mēraparāta rādījumu reģistrēšanu).

2.3. Tirgotājs ir tiesīgs vienpusēji mainīt cenas Līgumos, kuros nav fiksēts tirdzniecības periods, informējot Klientu par cenas izmaiņām vismaz 30 dienas iepriekš kopā ar rēķinu.

2.4. Tirgotājs vismaz 6 nedēļas iepriekš informē Klientu par tirdzniecības perioda beigām, izņemot gadījumus, ja tirdzniecības periods ir īsāks par sešām nedēļām.

3. Tīkla pakalpojumi

3.1. Sistēmas pakalpojumus Klientam nodrošina sistēmas operators, ar kuru norēķinus Klienta vārdā veic Tirgotājs, pārskaitot no Klienta iekasēto maksu par sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem, obligātā iepirkuma komponentēm un citiem pakalpojumiem.

3.2. Tirgotājs nav atbildīgs par elektroenerģijas kvalitātes un jaudas pārtraukumiem Klienta elektriskajās iekārtās un sistēmas operatora tīklā, kā rezultātā elektroenerģijas piegāde Klientam ir tikusi traucēta vai pārtraukta. Neviena no Pusēm otrai nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies no sistēmas pakalpojuma nodrošinājumā izraisītajiem traucējumiem vai sistēmas pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos. Tirgotājs nav atbildīgs par sistēmas operatora piemērotajām maksām vai veiktajām darbībām, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.3. Klients nekavējoties ziņo sistēmas operatoram  par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu bojājumiem, norautām plombām un iespējamām  komercuzskaites mēraparātu rādījumu kļūdām. Sistēmas operatora kontaktinformāciju Tirgotājs norāda Līguma Pielikumā Nr.1, un aktuālo informāciju savā mājaslapā.

3.4. Klients ir tiesīgs izbeigt elektroenerģijas lietošanu attiecīgajai Patēriņa vietai, vismaz 5 darbdienas iepriekš nosūtot Tirgotājam rakstisku paziņojumu, vēlams uz e-pastuinfo@220energija.lv un informējot par elektroenerģijas lietošanas izbeigšanas datumu.

 

4. Norēķinu kārtība

4.1. Klienta elektroenerģijas patēriņu norēķinu vajadzībām nosaka pēc sistēmas operatora sniegtajiem datiem par ikmēneša elektroenerģijas patēriņu.

4.1.1. Klientam jāiesniedz informācija par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem tā sistēmas operatoram laikā no pašreizējā mēneša 27.datuma līdz nākamā mēneša 3.datumam:

  • e-st.lv portālā, autorizējoties izmantojot e-ID vai i-bankas kartes;

4.1.2. Ja komercuzskaites mēraparātu rādījumi netiek saņemti savlaicīgi, rēķins par elektroenerģijas patēriņu tiks balstīts uz visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu, vidējo patēriņu.

4.2. Ne vēlāk kā 10 dienas pēc datu saņemšanas no sistēmas operatora, Tirgotājs uz Klienta e-pasta adresi nosūta rēķinu par Klienta no tīkla patērēto elektroenerģiju maksājuma periodā. Rēķins papīra formātā tiek nosūtīts uz Klienta norādīto adresi, ja, slēdzot Līgumu, ir izvēlēts šāds rēķina saņemšanas veids par papildus maksu.

4.3. Tirgotājs un Klients var vienoties, ka norēķini tiek veikti, pamatojoties uz priekšapmaksu. Klienta veiktā priekšapmaksa tiek precizēta attiecībā pret faktiski patērēto elektroenerģiju nākamā mēneša rēķinā. Līguma pārtraukšanas gadījumā priekšapmaksa tiek atgriezta 20 kalendāro dienu laikā, atskaitot maksājumus par patērēto elektroenerģiju un sniegtajiem pakalpojumiem.

4.4. Klients apmaksā Tirgotāja izsniegto rēķinu un citus no Līguma izrietošus maksājumus līdz rēķinā norādītajam datumam, norādot maksājumu identificējošo informāciju. Rēķins tiek uzskatīts par apmaksātu, ja rēķinā norādītā kopējā summa ir ieskaitīta Tirgotāja bankas kontā.

4.5. Ja Tirgotājs līdz kārtējā mēneša 15.datumam nav saņēmis no Klienta informāciju par nesaņemtu rēķinu vai cēlis par to iebildumus, tiek pieņemts, ka Klients ir saņēmis rēķinu noteiktā laikā, un viņam nav pretenziju par rēķinā norādītajiem datiem. Ja iebildumi rēķinā norādītajiem datiem tiek saņemti pēc 15.datuma, tad iepriekšējā norēķinu perioda rēķina informācija tiek koriģēta nākamā rēķina ietvaros.

4.6. Tirgotājs rēķinā Klientam iekļauj samaksu par Tirgotāja piegādāto elektroenerģiju, sistēmas operatora sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem, obligātā iepirkuma komponentēm un citiem pakalpojumiem, kā arī nodokļus.

4.7. No saņemtās maksas Tirgotājs vispirms sedz nokavējuma procentus un kavēto maksājumu, ja tādi ir, un pēc tam Klienta kārtējo maksājumu.

5. Līguma spēkā esamība, grozīšana un pirmstermiņa izbeigšana

5.1. Klients ir tiesīgs izbeigt Līgumu, paziņojot Tirgotājam 30 dienas iepriekš un samaksājot Līguma pirmstermiņa izbeigšanas maksu, ja tāda ir piemērojama.  Elektroenerģijas tirgotāja maiņa notiek normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā, kas ir sekojoša:

Tirgotāja maiņa notiek mēneša 1.datumā, ja:

5.1.1. Klients ir izvēlējies citu Tirgotāju, izvēlētā Tirgotāja pienākums ir līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam pirms paredzētās tirgotāja maiņas paziņot sistēmas operatoram, ka noslēgta vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību;

5.1.2. Klienta izvēlētajam tirgotājam līdz iepriekšējā mēneša 20. datumam pirms paredzētās tirgotāja maiņas ir tiesības atsaukt šo noteikumu 5.1.1. punktā minēto paziņojumu par tirgotāja maiņu;

5.1.3. Sistēmas operators pirms tirgotāja maiņas līdz iepriekšējā mēneša divdesmit piektajam datumam par to informē Klienta iepriekšējo un izvēlēto tirgotāju.

5.2. Klients ir tiesīgs atkāpties no Līguma pirms elektroenerģijas piegādes uzsākšanas, par to paziņojot līdz iepriekšējā mēneša 20.datumam pirms paredzētās elektroenerģijas piegādes uzsākšanas.

5.3. Ja Līgums noslēgts, izmantojot distances saziņas līdzekļus, Klientam ir tiesības atteikties no Līguma 14 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Informācijai par atteikumu ir jābūt rakstiskā formā, jānosūta vēlams uz e-pastu info@220energija.lv.

5.4. Ja Klients noteiktajā termiņā ir kavējis rēķina apmaksu par vismaz 10 dienām pēc samaksas termiņa beigām, Tirgotājs uz Klienta e-pasta adresi nosūta rakstisku brīdinājumu par elektroapgādes pārtraukšanu. Tirgotājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt elektroenerģijas piegādi attiecīgajai Patēriņa vietai, ja Klienta saistību neizpilde turpinās 20 dienas pēc minētā brīdinājuma nosūtīšanas. Elektroenerģijas piegāde tiek atjaunota 5 dienu laikā pēc tam, kad Tirgotājs ir saņēmis maksājumus pilnā apmērā. Tirgotājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu attiecīgajai Patēriņa vietai, ja Klients nepilda saistības pēc elektroenerģijas piegādes pārtraukšanas.

5.5. Tirgotājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu Patēriņa vietai, ja:

5.5.1. Tirgotājs no sistēmas operatora saņem informāciju, ka Klients maina tirgotāju vai izbeidz elektroenerģijas lietošanu;

5.5.2. Klients ir būtiski pārkāpis šī Līguma noteikumus.

5.6. Neatkarīgi no tā, kura Puses vai uz kādu pamata izbeidz Līgumu pilnībā vai noteiktai Patēriņa vietai, tas neatbrīvo Klientu no pienākuma maksāt vēlākos rēķinus un maksājumus par izmantoto elektroenerģiju, pirmstermiņa izbeigšanas maksu, ja piemērojama, un citiem pakalpojumiem pirms Līguma vai attiecīgā Cenu plāna izbeigšanas. Elektroenerģijas piegādes pārtraukšanas datums no Tirgotāja puses un Klienta attiecīgi patērētais elektroenerģijas daudzums tiek noteikts, balstoties uz sistēmas operatora sniegtajiem datiem.

6. Atbildība un sankcijas

6.1. Apmaksas kavējuma gadījumā Tirgotājam ir tiesības iekasēt no Klienta nokavējuma maksu 0,15% apmērā no nokavētā maksājuma par katru nokavēto kalendāro dienu. Klients ir atbildīgs par visiem parāda atgūšanas izdevumiem normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

6.2. Klientam tiek piemērota pirmstermiņa izbeigšanas maksa, ja Klients vēlas izbeigt fiksētas tirdzniecības perioda Līgumu, un šī maksa ir EUR 15. Maksas apmērs par katru nākamo 3 mēnešu periodu samazinās par 25% no šajā punktā norādītās summas.

6.3. Puse ir atbrīvota no atbildības par šī Līguma un Noteikumu neizpildi tādā apmērā, kādā attiecīgo Pusi kavēja izpildīt Līgumu nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir uzskatāmi tādi apstākļi, kas radušies neatkarīgi no attiecīgās Puses (kuras saistību izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi) rīcības un bez attiecīgās Puses vainas un kas atrodas ārpus attiecīgās Puses kontroles, un ko attiecīgā Puse nevarēja un tai nevajadzēja paredzēt, un ko attiecīgā Puse nevarēja novērst ar saprātīgiem līdzekļiem.

6.4. Nepārvarama vara Līguma un Noteikumu izpratnē ir karš, bruņots konflikts, sacelšanās, nemieri un nekārtības, stihiska nelaime, dabas katastrofa vai ārkārtēji laika apstākļi, kā, piemēram, ieskaitot stiprs lietus vai sniegputenis, viesuļvētra, apledojumi, zemestrīce, plūdi, sausums, zibens radīti postījumi; gadījumi, par kurām atbildīgas ir trešās personas un traucējumi nav izraisīti no Tirgotāja apzinātas rīcības. Jebkuras Puses saistību neizpildīšana ir attaisnojama, ja šī Puse pierāda, ka neizpildīšanas cēlonis ir nepārvaramā vara, kuru tā nevarēja kontrolēt, un nevarēja saprātīgi sagaidīt, lai šī Puse paredzētu tās rašanos vai izvairītos no tās, vai pārvarētu tās sekas.

7. Citi noteikumi

7.1. Noslēdzot Līgumu, Klients piekrīt, ka Tirgotājs apstrādā Klienta personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams šā Līguma noteikumu izpildei, un ka Tirgotājam ir tiesības tos pieprasīt un saņemt no trešajām personām.

7.2. Noslēdzot Līgumu, Klients piekrīt, ka gadījumā, ja tas neveic maksājumus atbilstoši Līgumam un šiem Noteikumiem, tā personas dati pēc iepriekšēja brīdinājuma var tikt nodoti trešajām personām parāda piedziņai un iekļaušanai parādvēstures datu bāzē.

8. Strīdu un pretenziju risināšana

8.1. Jautājumus un pretenzijas par Līguma izpildi Klients iesniedz Līgumā norādītajā Tirgotāja kontaktinformācijā. Tirgotājs nodrošina atbildes sniegšanu Latvijas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.

8.2. Strīdus, kurus nav izdevies atrisināt pārrunu ceļā, izskata Latvijas tiesību aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.